Privacyverklaring HKN Cursuswebsite

Ingangsdatum van deze privacyverklaring: 30-08-2019

Introductie

HKN Huisartsen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 59645156, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1742 NM) Schagen aan de Grotewallerweg 1 (hierna ‘HKN’ of ‘wij’) hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en dragen zorg voor de persoonsgegevens zodat deze steeds vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Hoe wij met persoonsgegevens omgaan staat omschreven in deze privacyverklaring.

HKN waardeert de interesse die u in onze organisatie en diensten heeft getoond door uw bezoek aan onze Cursuswebsite www.hknhuisartsen.nl/cursussen en verwante communicatiekanalen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die HKN verzamelt tijdens of in verband met uw interacties met de Cursuswebsite van HKN.

Wij bieden Cursussen aan gericht op inwoners, patiënten en zorgverleners in ons werkgebied.

Welke gegevens worden er verwerkt?

HKN verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten op het gebied van Cursussen, kennis en informatie.  In de volgende situaties verzamelen wij gegevens die u aan ons verstrekt:

 • Bij een inschrijving voor een Cursus (zijnde een cursus, congres, training, opleiding en/of workshop, een en ander in de meest ruime zin)
 • Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon
 • Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief
 • Tijdens het volgen van een Cursus

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Patiënten/inwoners

Persoonsgegevens

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw postadres
 • Uw geslacht
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Naam van uw huisarts
 • Naam van uw partner bij Cursussen die de mogelijkheid bieden iemand mee te nemen
 • Correspondentie die te maken heeft met Cursusactiviteiten
 • Rekeningnummer en overige betalingsgegevens

Gegevens met betrekking tot uw Cursus

 • Cursusnaam
 • Startmoment
 • Locatie
 • Cursusfeedback

Zorgverleners

Persoonsgegevens

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Naam praktijk/organisatie
 • Postadres praktijk/organisatie
 • Naam beroepsregister
 • Beroepsgroep
 • Registratienummer accreditatie
 • Rekeningnummer en overige betalingsgegevens

Gegevens met betrekking tot uw Cursus

 • Cursusnaam
 • Startmoment
 • Locatie
 • Cursusfeedback
 • Cursusresultaat
 • Accreditatiepunten

Waarom persoonsgegevens met ons delen?

Wij vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om overeenkomsten met u uit te voeren en diensten aan u te kunnen leveren
 • Om u te informeren per telefoon of email over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u in te schrijven op een Cursus
 • Om informatie aan u te verstrekken over Cursussen
 • Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing);
 • Het verwerken van accreditatie (geldt alleen voor zorgverleners)
 • Abonneren op een HKN-nieuwsbrief
 • Om als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, te voldoen aan onze administratie-, dossier- en bewaarplicht en aan fiscale verplichtingen (belastingaangifte)
 • Om vrijwillig deel te nemen aan enquêtes
 • Het verwerken van uw feedback
 • Het afhandelen van klachten en geschillen
 • Het beveiligen en optimaliseren van onze website (zoals het vastleggen van IP adressen)

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

HKN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HKN) tussen zit. HKN gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De website van HKN met digitale Cursusomgeving, voor het bijhouden van deelnemers en Cursusgegevens. De gegevens die worden uitgevraagd staan in een digitaal inschrijfformulier vermeld, zoals beschreven in de paragraaf ‘Welke gegevens worden verwerkt?’
 • Online boekhoudomgeving, voor het voeren van gedegen administratie.
 • Online nieuwsbrief systeem. Hierin staat de e-mailadressen van deelnemers die zich hebben opgegeven voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief en abonneebestand

HKN informeert geïnteresseerden via nieuwsbrieven. Uw e-mailadres wordt alleen toegevoegd indien u hier expliciet toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Foto- en video-opnames

Tijdens onze Cursussen kunnen er foto- en/of video-opnames worden gemaakt die gebruikt worden voor de verslaggeving. Indien u niet gefotografeerd wilt worden verzoeken we u om dit voorafgaand aan de Cursus aan de organisatie door te geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

HKN deelt uw gegevens in beginsel niet met derden. HKN verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, zult u dit product of deze dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door contact op te nemen met het secretariaat van HKN via scholingen@hknhuisartsen.nl.

Ook heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht ons te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken (‘bevriezen’). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HKN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fg@hknhuisartsen.nl.

HKN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De hiervoor beschreven rechten zijn geen absolute rechten. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat aan een bepaald verzoek geen gehoor kan worden geven. Indien dat zo is dan wordt dat gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt.

HKN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

HKN  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Reden voor het bewaren van deze gegevens met bewaartermijnen:

 • NAW gegevens en gegevens van onze financiële administratie, zolang deze wettelijk voor de belastingdienst bewaard dienen te worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HKN gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

HKN maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers. Verder maken wij gebruik van ICT-leveranciers die NEN7510 toepassen (dit is een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg).

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 0223 – 670461 of fg@hknhuisartsen.nl.

Uw voorkeuren

We respecteren de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door bij uw  inschrijvingsformulier het vakje ‘ik wil graag op de hoogte blijven van nieuwe Cursussen’ niet aan te vinken en/of via de afmeldlink van onze nieuwsbrieven.

Wanneer u de HKN-website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door HKN en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van HKN zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De diensten van HKN zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze website.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, kunt u overwegen de HKN-pagina’s niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacyverklaring.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via 0223 – 670461.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Fiege-Oosterwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van HKN. Zij is te bereiken via fg@hknhuisartsen.nl.