Privacyverklaring

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etcetera. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Uw huisarts vraagt u om uw toestemming, voordat wij medicatiegegevens via het landelijke Schakelpunt (LSP) beschikbaar stellen aan ziekenhuizen en apotheken. De HKN medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Alle externe medewerkers welke voor de HKN zijn betrokken bij de zorgverlening en daarmee direct of indirect een behandelrelatie met de patiënt hebben kunnen inzage hebben in het dossier indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun ondersteunende taken.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 3 weken verwijderd.

Om onze wettelijke taken te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De HKN wordt jaarlijks onderworpen aan controles, denk aan een accountantscontrole of certificering. Uw gegevens kunnen bij een steekproef van deze derden betrokken zijn.

Wij werken met externe ICT-leveranciers voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

Uw ziekenhuis, apotheek en andere zorgverleners houden uw medische gegevens nauwkeurig bij. U kunt nu, waar en wanneer u maar wilt, zelf inzage krijgen of geven in deze informatie via www.volgjezorg.nl. U bepaalt zelf wie u inzage geeft, bijvoorbeeld uw eigen huisarts – zonder uw toestemming kan niemand anders uw gegevens inzien. Ook HKN biedt het recht op inzage van uw gegevens. Wanneer blijkt dat deze gegevens niet juist zijn, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Hierbij kan het voor komen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten of complimenten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, neemt u dan via onze website of telefonisch (0223 670 461) contact op met onze klachtenfunctionaris. Wanneer u een klacht indient zal de klachtenfunctionaris contact met u opnemen en in eerste instantie door middel van bemiddeling in goed overleg een oplossing proberen te vinden. Mocht u er met onze klachtenfunctionaris niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Heeft u een vraag over uw persoonsgegevens en gaat dit over de huisartsenspoedpost(acute zorg) of de ketenzorg (chronische zorg), dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van HKN, Wendy Fiege via wfiege@hknhuisartsen.nl of via telefoonnummer 0223 670461 en vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Indien u een vraag heeft voor uw huisartsenpraktijk, neemt u contact op met uw eigen huisarts. Uw huisarts zal u dan verder helpen.

Wij streven er naar om binnen 1 maand reactie te geven op uw verzoek. In complexe gevallen kan het antwoord langer duren, dit krijgt u tijdig van ons te horen. U krijgt bij het indienen van een verzoek altijd een ontvangstbevestiging.