Raad van Commissarissen

HKN hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van HKN en op de daaraan verbonden ondernemingen. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult zij de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

De Raad van Commissarissen is samengesteld op basis van profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk: zorgge­relateerde kennis, financieel economische expertise, personeel en organisatie expertise, kennis van ICT, kennis van governance, kennis van vastgoed en kennis van juridische zaken.

Leden

De heer P. Strikwerda – voorzitter van de Raad van Commissarissen

  • Financieel beleid en ICT

De heer A. Minderhout – lid van de Raad van Commissarissen

  • HRM en organisatorische zaken

Mevrouw H. Schreurs – lid van de Raad van Commissarissen

  • Medisch beleid