Strategische werkagenda voor de acute zorg in Noord-Holland Noord

Het ROAZ-plan* voor Noord-Holland Noord is gereed en het markeert niet alleen een nieuwe fase, maar ook een hechte samenwerking tussen acute zorg

aanbieders in de regio. Het plan bevat de strategische werkagenda voor de komende jaren. Deze werkagenda heeft als doel het versterken van de acute zorg in de regio, met domeinoverstijgende samenwerking als sleutel tot succes. Het plan is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van VWS, zoals vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Versterking van de acute zorgketen in de regio
Het doel is duidelijk: de acute zorgvraag en het beschikbare aanbod beter op elkaar laten aansluiten. Dit vergt nauwere samenwerking tussen zorgaanbieders, met een gezamenlijke aanpak en domeinoverstijgende initiatieven. De gemeenschappelijke opgave is het anticiperen op het verwachte personeelstekort in de komende jaren, om zo een betaalbare en toegankelijke acute zorg te waarborgen.

Toewerken naar concrete resultaten
Vervolgstappen in 2024 zijn gericht op het uitvoeren van de gezamenlijke initiatieven, het verder versterken van de samenwerking en het opvolgen van de uitkomsten om hiervan te leren en te verbeteren. De ambitie is om snel concrete resultaten te boeken en het voorspelde personeelstekort te verlagen. Daar werken we de komende jaren met elkaar naartoe.

Trots op gezamenlijke inspanningen
Met trots presenteren wij dit resultaat, dat tot stand is gekomen door de inzet van de acute ketenpartners in de regio. Deze samenwerking vormt een goede basis voor een succesvol vervolg.

Het ROAZ-plan voor Noord-Holland Noord is hier te vinden.

*ROAZ staat voor Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Foto: Stuurgoep namens de betrokken partners bij het ROAZ-plan NHN