Algemene voorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden HKN

Definities

Cursus: iedere vorm van cursusactiviteit voor zorgprofessionals bij of door HKN, waaronder cursussen, congressen, training, opleiding en/of workshops, een en ander in de meest ruime zin.

HKN: HKN Huisartsen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 59645156, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1742 NM) Schagen aan de Grotewallerweg 1.

  1. Toepasselijkheid van de voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst betreffende een Cursus bij of door HKN, tenzij schriftelijk aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen. Een overeenkomst betreffende een Cursus komt tot stand door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier en het indienen daarvan via www.hknhuisartsen.nl

Door inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

2. Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Inschrijving

U kunt zich via www.hknhuisartsen.nl  per Cursus online inschrijven. U krijgt een bevestiging per e-mail van de Cursus(sen) waarvoor u zich heeft opgegeven. HKN registreert de inschrijvingen op volgorde van ontvangst, tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende Cursus is bereikt. U ontvangt na inschrijving een automatische e-mailbevestiging van uw inschrijving, de Cursus-informatie en een bevestiging van betaling.

2.2 Plaatsing Cursus

U kunt zich doorgaans inschrijven tot twee weken voor de Cursusdatum. Als u zich vervolgens binnen de daarvoor gestelde termijn inschrijft, dan is plaatsing gegarandeerd.

2.3. Toekomstig aanbod

Wanneer de Cursus van uw keuze vol is, kunt u aangeven dat u graag op de hoogte wilt worden gehouden over het toekomstig aanbod. We zullen u in dit geval informeren over ons nieuwe aanbod. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u te informeren over nieuwe Cursussen. Indien u niet op de hoogte gehouden wenst te worden van ons aanbod dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier door het vakje ‘ik wil op de hoogte blijven’ leeg te laten. Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich hiervoor digitaal afmelden via een afmeldlink aan de onderzijde van de nieuwsbrief.

3. Het programma en andere informatie

Het Cursusprogramma   en eventuele andere benodigde Cursusgegevens staan op de website www.hknhuisartsen.nl.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Persoonlijke verplichting

Met de inschrijving voor een Cursus neemt u persoonlijk de verplichting op u het Cursusgeld te voldoen. Deze persoonlijke verplichting blijft bestaan, ook als het  Cursusgeld (uiteindelijk) voor rekening van een ander (bijvoorbeeld uw werkgever) komt.

4.2 Kosten/betaling

Het aanbod van HKN bevat (onder meer) Cursussen waaraan voor de deelnemers kosten verbonden zijn. De eventuele kosten staan vermeld bij de algemene informatie van de Cursus. Betaling geschiedt door middel van IDEAL, direct bij de inschrijving voor de Cursus.

Of er kosten aan een Cursus zijn verbonden voor een deelnemer hangt af van het soort Cursus en de doelgroep. Zo kan het voorkomen dat – voor dezelfde Cursus – voor bepaalde doelgroepen kosten in rekening worden gebracht en voor anderen niet.

4.3 Inclusief BTW

De genoemde kosten op onze HKN Cursuswebsite zijn inclusief BTW.

4.4 Bevestiging

Zodra wij uw betaling in goede orde hebben ontvangen, krijgt u een officiële bevestiging van uw inschrijving per e-mail. Indien u binnen 2 uur geen bevestiging per e-mail ontvangt verzoeken wij  u  om het nogmaals te proberen en wanneer dit niet lukt contact op te nemen.

Indien u vragen heeft inzake de kosten van onze Cursussen en/of uw betaling kunt u contact opnemen met het secretariaat van HKN via 0223-670 461 of scholingen@hknhuisartsen.nl.

4.5 Uitblijven betaling

Als om welke reden dan ook daadwerkelijke betaling van het Cursusgeld uitblijft, dan nemen wij contact met u op. Hiervoor kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het niet (op tijd) betaald zijn van het verschuldigde Cursusgeld (al dan niet vermeerderd met eventuele administratiekosten) betekent dat u niet kunt deelnemen aan de Cursus. In dat geval wordt uw inschrijving niet  geannuleerd, u zult het Cursusgeld inclusief administratiekosten moeten voldoen.

5. Afmelding voor een Cursus en (mogelijke) kosten

5.1 Annuleren

Het annuleren van de inschrijving voor een Cursus kan kosteloos worden gedaan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de Cursus. In dit geval geldt 100% restitutie van de Cursusgelden.  Ingeval van annulering minder dan 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de Cursus wordt 50% van de Cursusgelden gerestitueerd. Hierna is annulering niet meer mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. In alle gevallen mag – in overleg met HKN – een vervanger worden gestuurd. In geval van annulering of vervanging is HKN gerechtigd administratiekosten ad EUR 20,00 in rekening te brengen.

5.2 Uitsluitend schriftelijk

Annulering kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail ) aan het secretariaat worden doorgegeven via scholingen@hknhuisartsen.nl. Wij verzoeken u vriendelijk  om uw annulering ook telefonisch kenbaar te maken. U kunt ons telefonisch bereiken via 0223-670 461.

Als datum geldt de datum dat het secretariaat uw schriftelijke annulering ontvangt.

Indien u binnen twee weken voor een Cursusdatum inschrijft, is (gehele of gedeeltelijke) restitutie van Cursusgeld (na annulering) niet van toepassing (vgl. artikel 5.1).

5.3 Condities annulering Cursus door HKN en terugstorten Cursusgelden

HKN behoudt zich het recht voor om Cursussen te annuleren als het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald. HKN zal u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

In geval een docent/spreker (bijvoorbeeld wegens ziekte) verhinderd is een Cursus te geven, zal HKN alles in het werk stellen om een vervangende docent te zoeken. Voor deze en andere gevallen HKN behoudt zich het recht voor om de Cursus te annuleren of verplaatsen naar een ander tijdstip, een andere datum en/of een andere locatie.

Indien HKN genoodzaakt is een Cursus te annuleren of de datum en/of het tijdstip van de Cursus te verplaatsen, kunt u hier geen rechten aan ontlenen. HKN zal contact met u opnemen om te bezien of u aan de Cursus wilt deelnemen op de gewijzigde datum of tijd, en zo niet, het door u reeds betaalde Cursusgeld z.s.m., doch uiterlijk binnen 14 werkdagen, terugstorten.

Intellectueel eigendom

6.1 Eigendomsrechten

Tijdens Cursussen mag u geen beeld‐ en/of geluidsopnamen maken, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door HKN.

Op het verstrekte Cursusmateriaal berusten intellectuele  eigendomsrechten die aan HKN en/of derden toebehoren. Uit het verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter  beschikking gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HKN.

7. Geheimhouding en privacy

7.1 Geheimhoudingsplicht

Het is niet toegestaan om voor, tijdens, na of in verband met een Cursus mondeling of schriftelijk verkregen informatie van vertrouwelijke aard en/of waarvan u moet begrijpen dat deze vertrouwelijk is, op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, zodat de privacy van alle betrokkenen wordt gewaarborgd.

7.2 Verwerking (persoons)gegevens

U gaat ermee akkoord dat (persoons-)gegevens die u aan HKN verstrekt (of die over u worden verstrekt), zoals (werk-)adresgegevens, betalingsgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van HKN. Deze gegevens (kunnen) worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten betreffende Cursussen en (elektronische) toezending van informatie over Cursussen en daaraan gerelateerde en/of overige producten en diensten van HKN, een en ander zoals nader gespecificeerd in onze Privacyverklaring.

U heeft te allen tijde het recht om verleende toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van uw (persoons)gegevens digitaal in te trekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar scholingen@hknhuisartsen.nl. U en HKN  zullen zich houden aan de op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Onze Privacyverklaring staat vermeld op de website www.hknhuisartsen/cursussen.

7.3 Samenwerking met derden

Het komt voor dat HKN Cursussen op de Cursuswebsite vermeldt die door en voor rekening van externe organisaties worden gegeven. In dat geval gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder. Inschrijving verloopt in dat geval niet via de website van HKN, maar via de externe aanbieder.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Eigen risico

U neemt voor eigen rekening en risico deel aan een Cursus. Behoudens in geval van aantoonbare opzet en grove schuld van HKN, is HKN ongeacht de rechtsgrond waarop uw eventuele aanspraak is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het bedrag dat door u voor de Cursus is betaald.

8.2 Verlies, diefstal en/of schade

HKN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan uw eigendommen en/of aan derden toebehorende zaken.

8.3 Schade wegens annulering en/of wijziging van datum, tijdstip en/of locatie

HKN is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het annuleren van een Cursus, ongeacht de annuleringsreden en het tijdstip van annulering. Dit is van overeenkomstige toepassing voor schade ten gevolge van het wijzigen van datum, tijdstip en/of locatie van een Cursus.

8.4 Kennis en inzichten

De inhoud van HKN Cursus-activiteiten is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. HKN en de docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard dan ook) die ontstaat door het deelnemen aan HKN Cursus-activiteiten of de toepassing (in‐ of buiten de Cursus) van de in deze Cursusactiviteiten gepresenteerde kennis en inzichten.

8.5 Geaccrediteerd

Indien een Cursus-activiteit is geaccrediteerd, dan is het aantal te behalen accreditatiepunten vermeld bij de Cursusinformatie (www.hknhuisartsen.nl). Dit aantal kan in uitzonderlijke gevallen door de accreditatieorganisatie worden gewijzigd. HKN is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen en/of de onjuiste vermelding hiervan op de website van HKN.

9. Overmacht

9.1 Als er calamiteiten en/of onvoorziene omstandigheden zijn die niet aan HKN kunnen worden toegerekend en die verhinderen dat Cursusactiviteiten (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) tijdig en op een behoorlijke wijze uitgevoerd  kunnen worden, dan is er sprake van overmacht. In zo’n geval heeft HKN het recht de Cursus op te schorten of te staken, zonder tot een schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2 Bij overmacht informeert HKN alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de calamiteit en/of onvoorziene omstandigheden en de voortgang of staking van de Cursus.

10. Klachtenprocedure HKN kent een klachtenprocedure. Deze procedure kunt u vinden op www.hknhuisartsen.nl

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen  u en HKN die verband houden met een overeenkomst betreffende een Cursus of daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen met betrekking tot een overeenkomst betreffende een Cursus en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.